Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us

Cynllwyd

cynllwyd

Gwyddom mai yng Nghwm Cynllwyd yr arhosodd Hywel Harris ar ei ymweliad â’r fro, er na phregethodd yno. Gwyddom hefyd mai yng Nghwm Cynllwyd, yn Weirglodd Gilfach y cynhaliwydd y cyfarfod Ymneilltuol cyntaf, a ddatblygodd i fod yn Eglwys Annibynol. Ond, fel y nodwyd yn hanes Glanaber, yn Ty’nfedw y cynhaliwyd yr Ysgol Sul gyntaf, ac yng Ngwm Cynllwyd mae’r tyddyn hwnnw. Dyma gartref yr Ysgol Sul yn y fro felly, ac yn ychwanegol i’r Ysgol Sul, mae tystiolaeth bod Seiadau wedi eu cynnal yno. Nid yw hyn, fodd bynnag, yn dweud bod eglwys wedi ei sefydlu yn y cwm.

Mae’r Parchedig Foulk Evans yn tystio i’r cyfarfodydd hyn wrth iddo, pan yn 22 oed, fynd o gyfarfod gweddi a gynhaliwyd yn Dyfnant, Cwm Cynllwyd, i Nantybarcud, sydd eto yn y cwm hwnnw, ac am ychydig, arhosodd i gael seibiant, ac yno wrth gael seibiant “y cafodd nerth i hysbysu y cyfeillion oedd gydag ef fod arno awydd cryf i gynyg pregethu Crist yn Geidwad i bechaduriaid”, a chanlyniad hyn oedd iddo bregethu ychydig wedyn mewn seiat yn Nhy’nfedw.

Tua’r flwyddyn 1823, cafwyd prydles ar ddarn o dir am 99 mlynedd am y pris o 5/ -, ac adeiladwyd y capel cyntaf i’r Methodistiaid ar y tir hwnnw. Dyddiad y weithred oedd Medi 29, 1823.

Mae’n debyg mai eglwys fechan o ran rhif fu hon erioed. Yn y flwyddyn 1868, 24 o aelodau oedd yno; yn 1898, 38 o aelodau. Fodd bynnag, roedd y criw yn ffyddlon ac yn weithgar dros yr achos. Byddai’r Parchedig Robert Williams, Wern Ddu yn ffyddlon yn cynnal cyfarfodydd o bob math yno, ac wedi iddo ef fynd yn rhy hen, byddai’r Parchedig T. Foulk Roberts, Machynlleth yn trafeilio yno i gynnal cyfarfodydd, gan gynnwys cyfarfod i’r bobl ifanc.

Ers y cychwyn, “Unwaith y pythefnos ceir pregethwr perthynol i’r Methodistiaid yma ar y Sabboth, bob yn ail a phregethwr yr Annibynwyr. Ar un Sabboth bydd trigolion yr holl ardal fynyddig hon yng nghapel y Methodistiaid yn gwrando neu yn cymuno, ac ar y Sabboth dilynol bydd yr holl drigolion yr un modd yng nghapel yr Annibynwyr yr ochor arall i’r ffordd fawr”.[1]

Ers hynny, mae’r Eglwys hon wedi parhau gyda’u tystiolaeth Gristnogol, ac wedi rhannu Gweinidog gydag Eglwys Glanaber ar hyd y blynyddoedd.[1] Williams, W , Hanes Methodistiaeth Dwyrain Meirionydd, (1902), tt150