Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us

Ainon

ainon

Yng Nghymanfa Penycae yn y flwyddyn 1834, mae’n debyg “Fod y gymanfa wedi caniatáu £50 tuag at adeiladu capel yn Llanuwchllyn, Sir Feirionydd”[1], ac fel ymatebiad i’r derbyniad ariannol yma, codwyd capel Ainon yn 1840 ar dir Syr Watkin Wynn, a hynny ar brydles. Y pryd hwn, gwŷr megis R. Roberts, Dolmelynllyn oedd ynghlwm â’r capel.

Erbyn 1847, galwyd Gweinidog i wasanaethu’r Eglwys, a sefydlwyd Edward Hymphreys, oedd yn dod o’r fro, yn Weinidog yno. Nid arhosodd yno’n hir gan iddo ymfudo i’r Unol Daleithiau.

Penderfynwyd yn y flwyddyn 1858 i wneud gwaith ar yr adeilad er mwyn ei adnewyddu, a hynny dan gais ac arolygiaeth Cymanfa Bedyddwyr Dinbych, Fflint a Meirion. Yn dilyn y gwaith hwn, aethpwyd ati unwaith yn rhagor i geisio Gweinidog, a galwyd a sefydlwyd y Parchedig J Jones yn weinidog ar yr Eglwys.

Yr un pryd, roedd capel y Wesleaid yn nhref y Bala wedi dwyn eu hachos i ben, a phenderfynodd y Bedyddwyr brynu eu hadeilad a chychwyn cangen yno hefyd.

O dan weinidogaeth J. Jones, gwelwyd cynnydd mawr yng ngwrandawyr y Bedyddwyr, a nifer yn cael eu bedyddio. Yr un oedd yr hanes yn nhref y Bala hefyd.

Gyda’r cynnydd amlwg yn Llanuwchllyn dan weinidogaeth ‘Jones Llanuwchllyn’ fel y’i gelwid, “anturiwyd cynnal Cymanfa Dinbych, Fflint a Meirion yn Llanuwchllyn”[2], a hynny yn y flwyddyn 1859. Pregethwyd gan ddeg o bregethwyr yn y Gymanfa, ac mae’n debyg fod “hon yn gymanfa nodedig o dda”.[3]

Symudodd y Parchedig J Jones i Brymbo yn 1863 gan adael yr Eglwys yn ddi-fugail unwaith eto. Ond, bu i lawer o weinidogion yn eu tro wasanaethu’r Eglwys yn dilyn hynny.

Penderfynwyd atgyweirio Salim (B) y Bala yn 1883-84, a’r teimlad oedd bod angen hefyd atgyweirio Ainon gan ei fod “wedi myned yn hen ac adfeiledig, ac yn beryglus braidd myned iddo”.[4]   Gyda chefnogaeth ariannol un o had yr Eglwys, y Parchedig D. Williams, Llangollen, a chefnogaeth Eglwysi cyfagos, atgyweiriwyd yr Eglwys ar gost o £50. Cynhaliwyd y cyfarfod agoriadol yn dilyn atgyweirio ar Ionawr 18 ac 19, 1887.

Er bod bri a chynnydd wedi bod yn ystod y cyfnod cychwynnol, dylid sylwi fod y niferoedd wedi parhau yn eithaf isel o gymharu gyda nifer aelodau a gwrandawyr yr enwadau Ymneilltuol eraill yn y fro. Un rheswm am hyn yw oherwydd “fod yr ieuenctyd a fegir yma yn gorfod, lawer o honynt, symud i fannau eraill yn ymdrech bywyd, gan nad yw gwlad amaethyddol yn alluog i’w cynnal oll”.[5]

Erbyn 1889, roedd gan yr Eglwys Weinidog unwaith eto, sef y Parchedig H Evans. Fodd bynnag, sylwn unwaith eto mai yn y Bala yr Ordeiniwyd ef gan fod y gynulleidfa yno llawer cryfach na’r gynulleidfa yn Llanuwchllyn. Roedd “y ferch erbyn hyn wedi dod yn gryfach na’r fam”.[6]

Yn dilyn hyn, ni fu i lawer o weithgarwch mawr ddigwydd yn Ainon. Parhawyd gyda’r dystiolaeth Gristnogol yn y lle, a pharhaodd y criw ffyddlon i addoli yno’n gyson. Tystia’r Parchedig W. J. Edwards, “Ni fu nifer yr aelodau yn uchel gydol y blynyddoedd. Dim ond chwech sydd yno erbyn hyn ond y mae’r chwech yno bob prynhawn Sul pan ddaw’r pregethwr o’r Bala yno i Wasanaethu”.[7]

Yn dilyn cau Salim, gwelwyd ychydig o’r aelodau yn dod ac ymuno gydag aelodau Ainon. Erbyn cychwyn yr 21G, roedd 8 o aelodau yno.



[1] Tud 87

[2] Tud 88

[3] Tud 88

[4] Tud88

[5] Tud 88

[6] Tud 88

[7] Edwards, W. J., Taith drwy blwyf Llanuwchllyn, (Traethawd), tt.7